Sean

太可爱了太可爱了

小姐姐太好看了*٩(๑´∀`๑)ง*

谁举旗比烈火炙热
转眼间已换了山河

黄山之奇巧,衡山独秀,唯有太行一山不奇在山奇脊梁。
平地山起几万丈,如天人侧卧大岗一肱张。
峰高云随烟茫茫,如敦煌飞天裙叠嶂。
山道峨然盘其间,灵蛇环绕金鼎上。
我来观山更观瀑,枯瀑白石如天路。
跌落天路深几许,南唐东越或西蜀?
再有远客高声歌,歌声飘荡生云雾。
黑云猛摧风雨来,重山欲泣低声哭。
山人不知山外事,唯恐山神无端怒!
语罢月落西山水茫茫,只觉石梁之下烟苍苍,大风鼓起千般事,浩浩荡荡如河江!